Политика за поверителност


 

Психотерапевт Мария Вапцарова
Название на
документа:
Съобщение за поверителност на личните данни на клиентите на психотерапевт Мария Вапцарова
Отговорник за
документа
Мария Вапцарова
Цел на
документа:
Настоящият документ обяснява на клиентите на Мария Вапцарова. как събираме и използваме личните им данни. В него се съдържа информация
за целите на Мария Вапцарова при обработването на данните, правното основание за това обработване, както и друга полезна информация.
Разпространение на документа: Документът се предоставя на разположение на клиентите на достъпно място на интернет страницата на Мария Вапцарова
Версия: 1.0

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ

1. В настоящия документ използваме понятия в следния смисъл:
Използван термин Значение
Лични данни всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“)
Обработване всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
Администратор физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в правото на държава-членка
Електронен документ всяко съдържание, съхранявано в електронна форма
Надзорен орган Комисия за защита на личните данни на Република България
2. Въведение

2.1          Цел на документа

2.2          Аз, Мария Вапцарова, с адрес на терапевтичния ми кабинет: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Неразделни“ 4, партер, отчитам, че е важно да разберете как събирам, съхранявам, споделям и използвам информацията за Вас, в качеството Ви на мой клиент, която представлява лични данни. Затова, чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви информирам за извършваното обработване и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство. Моля, запознайте се внимателно с този документ.

2.3          Обхват

Информацията, свързана с Ваши лични данни, може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:

 • кореспонденция по електронна поща;
 • секция „Записване на час”, стъпка №3 „Данни”;
 • секция „Контакти”, форма за запитване;
 • документи на хартиен носител;
 • електронни документи.

Информацията се обработва при предприемане на стъпки по Ваше искане във връзка със записване на час, отправяне на запитване и/или провеждане на терапевтични процедури и консултации.

2.4          Адресати

Адресатите на настоящия документ са клиенти, които желаят да се възползват от услугите предлагани от Мария Вапцарова

Мария Вапцарова обработва и данни на лица, които попълват форма за контакт/запитване в сайта му.

3. Лични данни, които обработваме
 • В случай, че направите електронно запитване (което може да включва въпрос по всяка от нашите услуги), попълвайки форма за запитване в секция „Контакти” в сайта на Центъра (https://azon.bg/), обработваме Вашите имена, e-mail адрес, телефон за контакт и всякакви други данни, които сте преценили да разкриете на Центъра при изпращане на запитването/съобщението.
 • В случай, че използвате секция „Записване на час”, стъпка №3 „Данни” ние събираме Вашето име, телефон за контакт, адрес на електронна поща и/или направено от Вас запитване.
 • При отправяне на запитване, молим да имате предвид, че някои от личните данни, които Вие решите да ни изпратите като част от формата за електронно запитване, може да не бъдат относими към целите и обхвата на обработването. При анализа и отговора на Вашето запитване ние ще игнорираме излишните лични данни, тъй като във всеки един момент се стремим да обработваме минимално количество лични данни и да се ограничаваме единствено до онези, които са необходими с оглед конкретния случай. По отношение на личните данни, получени от Вас, но неотносими към конкретното запитване или които не са нужни във връзка с изготвянето на нашия отговор, ние се ангажираме да заличим същите в срок от 1 (един) месец, считано от узнаването или от установяване на наличието им.
4. Правно основание и цели на обработването на личните Ви данни. Последици при непредоставянето на лични данни

4.1. Правно основание за обработването
В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:
• обработването е необходимо, за да предоставим избрана от Вас услуга;
• обработването е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси и нашите интереси не противоречат на Вашите интереси, основни права или свободи (например интереса ни към развитието на услугите, които предоставяме; към повишаване ефективността на нашите процеси и практики);
• обработването се основава на съгласие (при обработване на лични данни на лице ненавършило 14 години);
• Обработването е необходимо за целите на осигуряването на здравни грижи или лечение (член 9, параграф 2, буква „з“ от Общия Регламен за Защита на Личните Данни).

4.2. Цели на обработването
Центърът може да обработва Вашите лични данни във връзка с отправено от Вас запитване и предоставяне на избрана от Вас услуга.

4.3. Последици при непредоставянето на лични данни
Моля да имате предвид, че в случай че не ни предоставите Ваши лични данни не, можем да осъществим комуникация с Вас или да предоставим избрана от Вас услуга.

5. Източници на лични данни

Личните данни, които обработваме, получаваме лично от Вас. В случай, че получим лични данни, които се отнасят до Вас от трето лице, при възможност, ще Ви уведомим по подходящ начин.

6. Съхранение на личните данни

Нашият общ подход е да запазим личните данни на клиентите само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас.

7. Категории получатели на Вашите лични данни

За целите, изброени по-горе, категориите лица, на които личните Ви данни могат да бъдат разкривани, са на Вас самия и на терапевтите предоставящи избраната от Вас услуга.

8. Сигурност на Вашите лични данни

Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното ни законодателство.

9. Вашите права

Центърът ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални.

По отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да заявите:

Достъп до обработваните от нас данни, получаване на информация, както и коригирането/премахването на неточни лични данни (включително да бъдат допълнени непълни лични данни, като това допълнение може да стане чрез подписване на декларация от Ваша страна);

Изтриването на лични данни (правото Ви да бъдете забравени), приложимо само в следните случаи:

 • Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват;
 • В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване;
 • Личните  данни са били обработвани незаконно;
 • Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава-членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни;
 • Вие сте възразил  срещу  обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:

 • Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити,  а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразил  срещу  обработването, когато законовото му основание е „обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна“, в очакване  на проверка  дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.

Имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, когато основанието за обработване е „обработване, необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна“. Ние следва да прекратим обработването, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за това обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи като субект на данни или предимство за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права като използвате някои от начините за контакт посочени на официалната интернет страница на Центъра. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му Центъра ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.

Ако Центърът не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

Уведомяваме Ви, че при подаване на искане, в случай на необходимост можем да поискаме допълнителни данни за Вас, както и доказателства за потвърждение на Вашата самоличност.

10. Свържете се с мен

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработването на личните Ви данни, както и ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да упражните някое от Вашите права, моля свържете се с мен на адрес: гр. София, кв. Лозенец,ул. „Неразделни“ 4, партер или чрез имейл: maria@vaptsarova.bg или info@azon.bg